Spectabiles, Honorabiles (Excelence, Eminence), Profesores et doctores, Cives academici, amici carisimi. Sešli jsme se dnes na slavnostním shromáždění celé akademické obce naší slavné Alma mater Universitatis Vindobona, abychom vzdali čest našemu milému kolegovi, amico carisimo Josephu Johannu von Littrow, který obdržel od Jeho Milosti císařské důstojenství užívati pro sebe a své syny titul šlechtický. Je to velké uznání pro celou naši akademickou obec, ale především ocenění zásluh našeho ctěného kolegy o rozvoj vědních oborů matematiky a astronomie, pro něž byl jmenován profesorem.

Joseph Johann von Littrow se narodil v západním koutu Království Českého, v městečku Tyn Horssoviensis léta Páně 1781. Svá studia zahájil na starobylé Universitatis Carolina v oboru práv a teologie. Tato studia však přerušil a plně se začal věnovat matematice a astronomii. Byv autodidaktem, vypracoval se natolik, že mohl být léta Páně 1807 jmenován profesorem astronomie na Universitatis Jagellonsis v Krakově. O tři léta později přijal pozvání Jeho Veličenstva, cara vší Rusi, Alexandra do města Kazaň. Zde založil a řídil observatoř. Z Ruska vedly jeho kroky léta Páně 1816 do Pešti, kde se stal spoluředitelem hvězdárny. Tři roky nato, léta Páně 1819, převzal profesuru ve Vídni a stal se naším milým kolegou. Kdo jste měli tu čest poznat ho blíže, jistě oceníte spolu se mnou velké zásluhy pana profesora o povznesení katedry matematiky a astronomie na naší Alma mater. Přes velké pensum vyučovacích povinností řídí náš kolega rukou pevnou astronomickou observatoř. Prosadil a obhájil stavbu nové hvězdárny. Nanejvýš plodná spolupráce s mechanikem a optikem Simonem Plöslem přinesla výsledek v sestrojení dialytického dalekohledu. Čeho si však na našem drahém kolegovi nejvíce ceníme, je jeho dar hovořit i o složitých matematických úkonech jednoduše a přehledně, a přiblížit tak svůj obor i zájemcům z řad laiků. Spectabiles, Honorabiles, Profesores et doctores, Cives academici nostri, amici carisimi. Dovolte, abych jménem Vaším jménem svým popřál našemu váženému kolegovi pevné zdraví a mnoho tvůrčích sil.Vivat Profesorus Josephus Johannus von Littrow, vivat Academia nostra.

Pohled na město z roku 1818 menší