Popis urbanistického řešení
Návrh navazuje na okolní strukturu města, kdy při ulici Vrchlického vymezuje plochu pro smíšené obytné funkce, čímž jednak v budoucnu vytvoří plynulý přechod mezi přírodě blízkou říční nivou a rostlou zástavbou města, dále definitivně kvalitně vyřeší dopravní napojení všech ploch na jih od ulice Vrchlického a v neposlední řadě umožní posun areálu koupaliště dále od hlavní komunikace směrem k řece Radbuze. Samotný areál je pak situován tak, aby byl z hlavní ulice nepřehlédnutelný, ale zároveň vytvářel vlastní vnitřní intimitu pro návštěvníky a umožnil další rozvoj sportovně rekreačních funkcí v nejbližším okolí. Dopravní obsluha a zejména řešení dopravy v klidu je pak pojato jako přirozený důsledek urbanistického členění a plochy jsou tak integrovány do uličních profilů spolu se stromovou výsadbou a umožňují tak více kvalitativních druhů parkování a jejich sdílení jednotlivými vzájemně se doplňujícími funkčními celky (rekreace, sport, bydlení, služby, atd.)

Popis architektonického řešení
Architektonické pojetí se snaží svým měřítkem i zpracováním navodit příjemnou domácí atmosféru a zároveň jednotlivým objektům zachovává autenticitu a pojetí adekvátní jejich významu a funkční náplni. Objekty jsou situovány tak, aby vytvářely přirozenou vizuální ochranu vnitřnímu prostředí areálu a celý areál je otevřen směrem k jihu k říční nivě. Toto řešení je pak podpořeno i v logice návazností jednotlivých provozů, tak že směrem od severu k jihu postupně ubývá zpevněných „městských“ ploch a naopak přibývá vysoké zeleně a trávnatých ploch. Areál umožňuje případné rozšíření na jih (říční koupání, náplavka, kemp) a na východ (sportovní plochy). Hlavní budova šaten je tak „uschována“ za předsazený dřevěný plášť, který navozuje dojem, že objekt je součástí oplocení bránící bazén před pohledy z vnějšku. Budova občerstvení je naopak výrazně prosklena a propaguje tak svoji funkci do všech stran, navíc je silně svázána s terasami při jižní a západní fasádě. Samotné bazény jsou pak umístěny na vyvýšenou platformu nad ostatní rekreační plochy, což umožňuje jednak bazén dobře hygienicky oddělit od travnatých pobytových ploch, jednak to vytváří více charakterů ploch pro odpočinek a jednak to umožňuje navrhnout efektivní technické a technologické řešení bazénového provozu. Areál lze rozdělit na několik samostatných stavebních objektů, které mohou tvořit i svébytné realizační a investiční etapy.

Stavební objekt A - Šatny
Hlavním objektem lze nazvat částečně dvoupodlažní budovu obsahující veškerá provozní zázemí technologie bazénů, obsluhy areálu (recepce, půjčovna, plavčík, sklady, dílny) a zázemí pro hygienu návštěvníků (šatny, sprchy, záchody, atd).

Stavební objekt B - Občerstvení
Druhým pohledově významným objektem je budova s občerstvením pojatá tak, aby mohla být případně provozována celoročně a mohla tvořit přirozený styčný bod pro návštěvníky areálu, náhodné kolemjdoucí směřující k rekreační zóně při řece Radbuze i pro
uživatele vedlejší zahrádkářské kolonie a nejbližších obytných domů.

Stavební objekt C - Bazén
Třetím stavebním objektem je těleso bazénů obsahující plavecko-rekreační bazén se dvěma plaveckými dráhami délky 25 m a mnoha rekreačními atrakcemi v pobytové části vodní plochy. Do tělesa je integrováno i technologicky oddělené dětské brouzdaliště 8x3 m a navržen je i otevřený tobogán délky cca 40 m ústící do vyčleněné části hlavního bazénu.

-----------------------------------------

Stupeň PD: Návrh stavby (NST)
Objednatel PD: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN
Náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
zástupce: Ing. Josef Holeček, starosta města
Zpracovatel PD: SLADKÝ & PARTNERS s.r.o.
Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6
jednatel: Ing. arch. Petr Sladký
Autorský tým: Ing. arch. Ondřej Bláha, autorizovaný architekt ČKA č.4682
Ing. arch. Ing. Markéta Míšková
a kolektiv nezávislých autorů sdružených pod značnou Ateliér VAS
www.ateliervas.cz
Datum zpracování: prosinec 2019 - březen 2020

Zadání PD
Předmětem zadání je návrh budoucího využití brownfieldu bývalé čistírny odpadních vod formou výstavby rekreačního areálu s venkovním plaveckým bazénem a vodními atrakcemi včetně adekvátního souvisejícího zázemí. Vzhledem k rozlehlosti volných ploch mezi ulicí Vrchlického a řekou Radbuzou je jednou z hlavních potřeb upřesnění urbanistického konceptu lokality s jasným definováním funkčního využití jednotlivých dílčích ploch ve vztahu k již známým stavebním záměrům v území (Oblastní archiv, sport, atd). Cílem dokumentace je získat jasnější představu o kapacitě území, o souvisejících potřebách a nárocích na infrastrukturu, o hmotovém, estetickém a funkčním řešení rekreačního areálu koupaliště a rámcové ceně za případnou realizaci v různých funkčních a materiálových standardech. Výsledný elaborát bude sloužit jako zadání pro další projektovou přípravu.

Materiál byl prezentován 8.6.2020 v sále MKZ Horšovský Týn

Originál pdf uložen  zde: Oficiální stránky města Horšovský Týn

Ještě jeden nezbytný odkaz: Analýza možností realizace plavecké vybavenosti