Horšovský Týn

zajímavosti, kultura, historie i novinky

V době, kdy v Horšovském Týně pobýval Jan Milíč z Kroměříže, bylo město již založeno. Stalo se centrem rozsáhlé državy pražských biskupů, po králi nejvýznamnějších osob a vlastníků v zemi. Počátek biskupského panství v údolí střední Radbuzy je vzhledem k nedostatku písemných pramenů nejasný. Podle Kosmy získal druhý pražský biskup Vojtěch veškeré statky od knížete Boleslava II. na konci 10. století. Pokud tomu tak skutečně bylo, byla to krajina dosud neobdělaná a jen řídce osídlená. Bylo nutno přivést sem nové osadníky, a to z vnitrozemí. Podmínkou pro rychlé osídlení byly úrodná půda a především blízkost zemské stezky, která tudy vedla z Prahy přes Plzeň do říšského města Řezna. V polovině 12. století výrazně změnila svůj směr a sledovala tok Radbuzy až k brodu přes řeku na místě, kterému se říkalo Týn. Odtud dále pokračovala na Domažlice k zemské bráně.

Číst dál: Horšovský Týn gotický

Přesné datum a místo narození Jana Milíče nejsou známy. Někteří badatelé uvádějí rok 1320 a vesnici Těšovice, jiní rok 1325 a Kroměříž. Vzdělání pravděpodobně získal na katedrální škole v Olomouci a posléze samostudiem. Nejprve byl prostým knězem a písařem. Díky svému nadání a schopnostem se stal jedním z úředníků kancléře biskupa Jana ze Středy. Jeho nadřízený se mu chtěl odměnit za dobré služby, proto pro něj tento úřad získal přímo od papeže. Janovou motivací bylo získat na společenském žebříčku co nejvyšší post, a zajistit si tak pohodlný život bohatého hodnostáře. V jeho době to byla běžná praxe, nad kterou se nikdo nepozastavoval, a Milíč měl pro své povolání všechny předpoklady. Pak však v jeho životě došlo k zásadnímu zlomu. Uslyšel kázání Konráda Waldhausera a najednou se mu otevřely oči. Ze svého postavení viděl daleko ostřeji než dřív kněžskou ziskuchtivost, sobectví a pýchu.

Číst dál: Jan Milíč z Kroměříže (po roce 1320 - 1374)

Nejjasnějšímu pánu, p. Arnoštu, arcibiskupu Pražskému, nejvyššímu administrátorovi Svaté církve, svému pánu milostivému posílá prosbu poníženou s vroucím přáním svého srdce, aby mu hojně přibývalo zdaru, míru a lásky a po správě nynějšího života, aby mu byl darován život věčný ve slávě. Vaše Milosti, píši Vám přibyv do Týna Horšovského, abych ve jménu Pána našeho Ježíše Krista šířil zde na panství Vaší Milosti slovo Boží. Poníženě děkuji Vaší Milosti, že mně, nehodnému a hříšnému sluhovi, bylo umožněno skrze Vaši Milost odebrati se na zboží Vaše na Váš hrad Týn a zde se připravovati na činnost kazatelskou.

Číst dál: List arcibiskupovi